วิทยากรของเรา

คุณกร เธียรนุกูล
CEO & Founder บริษัท Wawa Pack และประธานกลุ่ม Young Printer
คุณกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ
รองประธานสถาบัน SMI
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเทพพัฒนากระดาษ
ดร. ดวงกมล เจริญวงศ์
นักวิชาการอาวุโส
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณธีรวัฒน์ บุญสม
ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
คุณนพพล ชูกลิ่น
กรรมการสถาบัน SMI
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทรีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์
คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
กรรมการสถาบัน ICTI
ประธานบริหารบริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ดร. นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
คุณนิสากร จึงเจริญธรรม
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณปภาวี สุธาวิวัฒน์
กรรมการสถาบัน SMI
กรรมการผู้จัดการ บริษัทสวิฟท์
คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
คุณภคพงศ์ พรมนุชาธิป
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
คุณภาณุทัต ธรรมบุศย์
ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ผู้เชื่อมโยงแพลตฟอร์ม U-Commerce เพื่อสนับสนุนธุรกิจออนไลน์และอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร
คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
กรรมการสถาบัน SMI ผู้บริหารบริษัท
พาลาดิน เวิร์คแวร์ จำกัด
คุณวิเชษฐ วรกุล
รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโสสายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
คุณวิทยากร มณีเนตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
คุณวีระเวช อรธนาลัย
ผู้แทนสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
MD บริษัทอินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป
คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม
คุณสมพร โรจน์ดำรงการ
นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการพิเศษ
กองควบคุมมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ
รองประธานสถาบัน SMI
รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ประธานบริหาร บริษัทเศรษฐ์ อินเตอร์เทรด
ดร. อภิศักดิ์ จุลยา
กรรมการสถาบัน SMI
ประธานบริหาร NIPA Technology
เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้...
0-2345-1225, -1226
สมัครวิทยากร