เกี่ยวกับเรา FTI Academy

FTI Academy ถูกจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2563-2565 ในการเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการหลักสูตรอบรม ทั้ง Classroom Training และ Online Training รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) เพื่อเตรียมพร้อมในเชิงศักยภาพสำหรับแรงงานภาคอุตสาหกรรม (Upskill & Reskill)

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรอบรมมีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพแก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้เรียนทั่วไป จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาอย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุก ๆ หลักสูตรภายใต้สภาอุตสาหกรรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรภายนอก ด้วยโปรแกรมระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS: Learning Management System)

ค่านิยม F-T-I-A

F(Foresight)
วิเคราะห์ คาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
T(Transformation & Technology)
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ
ภายใต้ FTI Academy รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับ
ทุกภาคส่วน
I(Inspiration)
จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
A(Alliance)
การสานสัมพันธ์ภายในเครือข่ายสมาชิกเพื่อความก้าวหน้าของ
ทั้งภาคธุรกิจ
4 ภารกิจหลัก
1 พัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด และเข้าถึงได้ง่าย 2 พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อ Upskill & Reskill บุคลากรภาคอุตสาหกรรม 3 เชื่อมโยงสมรรถนะบุคลากรกับความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรม 4 เผยแผ่องค์ความรู้ และประสบการณ์ สู่ภาคอุตสาหกรรม
10 จุดเด่นหลักของ FTI Academy
  • 1การบริหารจัดการหลักสูตรอบรมตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบัน/กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มทักษะศักยภาพคนทำงานและตอบโจทย์ทักษะความต้องการภาคอุตสาหกรรม
  • 2การเชื่อมโยงหลักสูตรอบรม ทั้ง Classroom Training และ Online Training
  • 3การพัฒนาหลักสูตรที่จำเป็นเร่งด่วนในสาขาอาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
  • 4การบริหารจัดการ e-certificate จากระบบส่วนกลาง
  • 5การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรอบรม และวิทยากร
  • 6การบริหารจัดการคลังข้อสอบ ทั้งก่อน-หลังเรียน หรือระหว่างเรียน
  • 7บางหลักสูตรสามารถเทียบโอน Credit Bank เพื่อเทียบโอนสำหรับการศึกษาต่อ หรือประสบการณ์ได้
  • 8บริษัทสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ สามารถสร้างการเรียนรู้ (e-Learning) เป็นของตนเองได้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวกันนี้
  • 9การออกแบบหลักสูตรตามทักษะ Hard Skill และ Soft Skill ที่ครอบคลุมตามความต้องการของบุคลากรและองค์การ ในรูปแบบการจัด Public Training และ In-House Training
  • 10สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
เราพร้อมบริการคุณ...
สนใจหลักสูตรฝึกอบรม/ขอคำแนะนำการจัดหลักสูตร ติดต่อทีมงาน FTI Academy
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถ. นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2345-1225, -1226
E-mail: ftiacademy@fti.or.th