แหล่งรวมความรู้ออนไลน์
สำหรับภาคอุตสาหกรรม

เพิ่มศักยภาพให้กับคุณ และองค์กรของคุณ เพื่อให้คุณได้เติมโตไปด้วยกัน อย่างยั่งยืน

การเงิน

การลงทุน

การจัดการ

การตลาด

เทคโนโลยีดิจิตัล

ทักษะเฉพาะทาง

หลักสูตรหลักของสถาบัน

ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

7 Wastes (Introduction)

นายนพดล อิ่มเอม

4.4 (2036)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

7 Wastes (Intermediate)

นายนพดล อิ่มเอม

4.4 (509)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Office Wastes

นายนพดล อิ่มเอม

4.4 (932)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Lean (Introduction)

นายนพดล อิ่มเอม

4.4 (669)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Lean (Intermediate)

นายนพดล อิ่มเอม

4.4 (285)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Standardized Work (Introduction)

นายนพดล อิ่มเอม

4.4 (261)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Standardized Work (Intermediate)

นายนพดล อิ่มเอม

4.4 (234)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

OEE (Introduction)

นายนพดล อิ่มเอม

4.4 (458)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

OEE (Intermediate)

นายนพดล อิ่มเอม

4.4 (247)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Problem Solving

นายนพดล อิ่มเอม

4.4 (279)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

QCC

นายนพดล อิ่มเอม

4.4 (246)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Succession Plan

ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาล

4.4 (269)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Logical 5 Gen

คุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์

4.4 (256)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

5 Whys Analysis

คุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์

4.4 (239)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Value Stream Mapping (VSM)

นายนพดล อิ่มเอม

4.4 (232)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Karakuri Kaizen

คุณรักษ์สิทธิ์

4.4 (263)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Machine Monitoring for Industry 4.0

คุณศิริโรจน์ งามเขียว

4.4 (278)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Leaders Skills for 21st Century

คุณก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์

4.4 (485)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

In Company Trainer

คุณนิติธร ทัพเลื่อน

4.4 (261)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

HR Cost Reduction

คุณเจษณรงค์ สิมสินธุ์

4.4 (999)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม
ยอดนิยม
ยอดนิยม
ยอดนิยม

Digital เปลี่ยนโลกธุรกิจ

คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ 

4.4 (260)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การบริหารเงินทุนสำหรับ SMEs

คุณวิเชษฐ วรกุล 

4.4 (215)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

การสร้างธุรกิจเพื่อสังคม

คุณนพพล ชูกลิ่น 

4.4 (217)
 • 40 บทเรียน
 • 3 ชม. 20 น.
ทดลองเรียนฟรี ลงทะเบียน
ยอดนิยม

หลักสูตรจากสถาบันพันธมิตร

ลงทะเบียน เพื่อเรียนคอร์สฟรี

มาเรียนรู้แบบ ไร้ขีดจำกัด กัน! ANYONE CAN LEARN

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ และควรจะ ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตมาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิด ความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ที่ F.T.I. Academy

ไม่จำกัดเวลาและสถานที่เปิดโอกาสกับผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติ ช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีเป้าหมายสามารถวางแผนการเรียนกำหนดระยะเวลาการศึกษา และสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง

ร่วมกันวางแผน พัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน