คำอธิบาย

คำอธิบายเนื้อหา

ปัจจุบันทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมหลายประเภทมีความจำเป็นต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิต ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีการวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง “วอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint)” เป็นเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่จะช่วยในการประเมินปริมาณการใช้น้ำและปริมาณการเกิดน้ำเสื่อมคุณภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อบ่งชี้ปริมาณความต้องการใช้น้ำ 

เนื้อหา/หัวข้อ 

- การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA)

- การประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ภายใต้มาตรฐานสากล

- การประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ในระดับต่าง ๆ

- การประเมินผลวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

- การจัดทำดัชนีความตึงเครียดน้ำกับวอเตอร์ฟุตพรินต์

- การฝึกปฏิบัติการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ค่าอบรม (รวม VAT 7% แล้ว)

-  สมาชิก ส.อ.ท. 11,000 บาท

-  บุคคลทั่วไป 13,000 บาท

สถานที่อบรม

วันและเวลาการอบรม (3 วัน)

วันที่ : 15-17 ธ.ค. 64  เวลา : 09.00-17.00 น.

สถานที่ : รร. คิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับวิทยากร

WEIS

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้