คำอธิบาย

คำอธิบายเนื้อหา

TSX2021 Thailand Sustainability Expo 2021 พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก การผนึกกำลังครั้งสำคัญของบริษัทเอกชนชั้นนำ ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้บรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศไทย ร่วมด้วยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ตลอดจนการบริหารจัดการหลังการบริโภค เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นประโยชน์กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ในการการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

2. เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงอยู่เสมอ

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 05:46:32 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

ชื่อวิทยากรTSX 2021

 • คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี รองผู้อำนวยการใหญ่, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ฯ

 • คุณนภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บจก. เนสท์เล่ (ไทย)

 • ดร. สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานกลยุทธ์และบริหารความยั่งยืนองค์กร บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

 • คุณกิติยา แสนทวีสุข Head of Sustainability, New Ventures บจก. ไทยเบเวอร์เรจแคน

 • คุณปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. เสริมสุข จำกัด

 • คุณบุญชู สถิตมั่นในธรรม กรรมการผู้จัดการ บจก. แก้วกรุงไทย

 • คุณสินชัย เทียนศิริ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ TIPMSE

 • รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ดร. พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าทีมวิจัยวิศวกรรมเซรามิก กลุ่มวิจัยเซรามิกส์และวัสดุก่อสร้าง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

 • คุณอัญชลี อัจจิมาธร กรรมการผู้จัดการ บจก. อาหารเสริม, รักษาการกรรมการผู้จัดการ บจก. จรัญธุรกิจ 52 

 • คุณแพทริค หอรัตนชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีน

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้