คำอธิบาย

การบริหารสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน
 Sustainable Management of Agricultural Products

•แนวคิดหรือนโยบายในการทาธุรกิจด้านการเกษตร 

•หลักคิดการทาธุรกิจเกษตรแบบยั่งยืน 

•เทคนิคการเพิ่มมูลค่าสาหรับสินค้าเกษตร 

•ตลาดสินค้าเกษตรที่น่าสนใจ 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:23:05 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล

ประธานกรรมการสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร 
ผู้บริหารบริษัทศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จากัด 
ผู้บริหาร Farm Station 
ผู้บริหารร้านดอยคา สาขาอุดรธานี 

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้