คำอธิบาย

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
2. สามารถวิเคราะห์งานและตำแหน่งงานสำคัญได้
3. รู้และเข้าใจวิธีการทำสมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคล
4. รู้และเข้าใจวิธีการคัดเลือกและบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent)
5. รู้และเข้าใจวิธีการติดตามและประเมินผล

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 10 บทเรียน เวลาเรียน: 01:56:32 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาล

กรรมการ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้