คำอธิบาย

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเข้าใจมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) พร้อมรับฟังกรณีศึกษาจริง เพื่อนำไปสู่

การปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบไร้ความสูญเปล่า          

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจเหตุผลและประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)

2. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)

3. เข้าใจขั้นตอนการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)

4. เขียนมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) ได้

5. วิเคราะห์มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงได้

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 6 บทเรียน เวลาเรียน: 01:23:03 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้