คำอธิบาย

•หลักการทาธุรกิจและโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมตามหลักการ SCAหรือ Social Contribution Activity

•เรียนรู้โมเดลช่วยเหลือผู้คนอย่างยั่งยืน 

•การเริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคมของ SME

•การลงทุนเพื่อสังคม ตอบแทนอะไรกับธุรกิจของเรา 

•หลักการแบ่งกิจกรรมสนับสนุนสังคมกับการทาธุรกิจให้เหมาะสม 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:23:05 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณนพพล ชูกลิ่น 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด 
กรรมการสถาบัน SMI 
ผู้รับรางวัลกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย 

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้