คำอธิบาย

การขอมาตรฐานสินค้าและบริการที่สาคัญ 
-มอก. 
-การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
-การวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:23:03 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณนิสากร จึงเจริญธรรม

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้