คำอธิบาย

วัตถุประสงค์
1.     เพื่อให้ทราบแนวคิดพื้นฐานของ PDPA
2.     เพื่อให้ทราบ PDPA ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำงานด้านบูรณาการข้อมูล
3.     เพื่อเรียนรู้กรณีตัวอย่างเชิงปฏิบัติ และลงลึกตัวอย่างการพัฒนาบริการดิจิทัล
4.     เพื่อลดความเสี่ยงและลดความเสียหายที่จะเกิดกับบุคคล เช่น เสียชื่อเสียง เสียทรัพย์ เสียประโยชน์ เสียโอกาส

กลุ่มเป้าหมาย
1.     เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารองค์กร
2.     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
3.     บุคคลทั่วไปที่สนใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

-ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
-ผู้อำนวยการฝ่ายดาตาโซลูชั่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
-ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้