คำอธิบาย

การตลาดรูปแบบ Omni Channel ตอบโจทย์การตลาด 360 องศา 

•หลักการตลาดแบบ OMNI Channel เป็นอย่างไร 

•หลักการปรับใช้ในแต่ละธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

•การตลาดในรูปแบบ OMNI Channel สามารถตอบโจทย์ Lifestyle ของผู้บริโภคได้อย่างไร จากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:23:04 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

ผู้บริหารบริษัท พาลาดิน เวิร์คแวร์ จากัด 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
กรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้