คำอธิบาย

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้รู้จักความสูญเปล่าในสำนักงาน (Office Wastes) พร้อมวิธีวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกัน

และควบคุม นำไปสู่ Lean Office อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจความสูญเปล่าในสำนักงาน (Office Wastes)

2. รู้และเข้าใจผลกระทบของความสูญเปล่าในสำนักงาน (Office Wastes)

3. วิเคราะห์ความสูญเปล่าในสำนักงาน (Office Wastes) ได้

4. รู้และเข้าใจแนวทางการควบคุมความสูญเปล่าในสำนักงาน (Office Wastes)

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 8 บทเรียน เวลาเรียน: 01:51:56 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้