คำอธิบาย

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้รู้จักที่มาและวิธีการคำนวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Efficiency Equipment: OEE)

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของกระบวนการผลิต เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

1. รู้จักที่มาและวิธีการคำนวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Efficiency Equipment: OEE)

2. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของค่า Availability, Performance และ Quality

3. รู้แนวทางการปรับปรุงเพิ่มค่า Availability, Performance และ Quality

4. รู้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Efficiency Equipment: OEE) ในกระบวนการผลิตของตน

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 5 บทเรียน เวลาเรียน: 00:28:25 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้