คำอธิบาย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อทราบกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. เพื่อทราบวิธีปฏิบัติของภาครัฐในหมวด 7/1 พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
3. แนวทางปฏิบัติของภาครัฐต่อสินค้าที่ได้รับการรับรองสินค้า Made in Thailan

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์

นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้