คำอธิบาย

วัตถุประสงค์
1. สามารถจัดการปัญหาตามหลัก PDCA ได้
2. เข้าใจประเภทของปัญหาและสรุปสาเหตุด้วยหลัก 5W 2H
3. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาด้วยหลัก 3G ได้
4. สามารถวางแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาได้

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 10 บทเรียน เวลาเรียน: 02:27:25 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์

กรรมการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้