คำอธิบาย

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการ แนวคิด และเป้าหมายของการผลิตแบบลีน รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญใน

การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจหลักการและแนวคิดการผลิตแบบลีน

2. รู้และเข้าใจความสูญเปล่าทั้ง 7 (7 Wastes)

3. เห็นความสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 5 บทเรียน เวลาเรียน: 00:47:07 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้