คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการ แนวคิด และเป้าหมายของการผลิตแบบลีน รวมทั้งได้แนวคิดในการปรับปรุง

กระบวนการผลิตแบบลีน เพื่อลดต้นทุนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจความแตกต่างของการผลิตแบบ Mass และการผลิตแบบลีน

2. รู้และเข้าใจหลักการและแนวคิดการผลิตแบบลีน

3. ได้แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบลีน

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 9 บทเรียน เวลาเรียน: 01:49:10 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

  • 0 คะแนนความนิยม
  • 24 หลักสูตร

นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียรรู้