คำอธิบาย

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจในทักษะที่สำคัญของผู้นำในศตวรรษที่ 21
2. สามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น
3. กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง นำไปสู่การพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 7 บทเรียน เวลาเรียน: 02:43:54 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่น ไนน์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้