คำอธิบาย

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 0 บทเรียน เวลาเรียน: 00:00:00 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

ชื่อวิทยากร

1. พญ. วรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาระบาดวิทยา) กรมควบคุมโรค

2  นพ. ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวงรักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3 ดร.นพ. อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4 ทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้