คำอธิบาย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อทราบความจำเป็นของระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
2.เพื่อทราบแนวทางการรับรองตนเอง (Self-Declaration) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA
3.เพื่อทราบภาพรวมข้อกำหนดมาตรฐาน GMP, HACCP และ ISO22000 และความแตกต่างของข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน
4.เพื่อทราบการเชื่อมโยงข้อกำหนดมาตรฐาน GMP และ HACCP กับ Checklist การรับรองตนเอง (Self-Declaration)


กลุ่มเป้าหมาย
1.ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QA, QC
2.ฝ่ายบริหารบุคลากร.
3.ฝ่ายดูแลกระบวนการผลิต

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 03:58:29 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณวันชัย จิรพฤกษ์ภิญโญ

ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกตรวจประเมิน 4
ฝ่ายรับรองระบบ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้