คำอธิบาย

วัตถุประสงค์
1. รู้ถึงความสำคัญของการมีวิทยากรภายในสถานประกอบการ
2. รู้และเข้าใจในคุณสมบัติที่สำคัญของวิทยากรในสถานประกอบการ
3. สามารถวิเคราะห์ผู้เข้าอบรม ปัญหา และความต้องการของผู้เข้าอบรมก่อนการสอนได้
4. มีเทคนิคการพูดและการนำเสนอ สำหรับวิทยากรในสถานประกอบการ

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 13 บทเรียน เวลาเรียน: 02:26:11 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณนิติธร ทัพเลื่อน

วิทยากรอิสระ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้