คำอธิบาย

คำอธิบายเนื้อหา

เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร “มากกว่าสัญลักษณ์บาร์โค้ด คือการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าที่ดียิ่งขึ้น (Basic Training – Certificate Program)” เรียบร้อยแล้ว โดยหลักสูตรอบรมนี้มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานมาตรฐานสากลเพื่อบ่งชี้ข้อมูลต่างๆ ในทุกจุดของซัพพลายเชน ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบบาร์โค้ด GS1-128 ซึ่งเป็นระบบบาร์โค้ดที่สามารถระบุข้อมูลสิ่งต่างๆ ด้วยเลขหมายบ่งชี้การใช้งานตามมาตรฐานสากล หรือ เลขหมาย Application Identifiers (AI) ซึ่งเป็นเลขหมายเพื่อบ่งชี้ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญในระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ซัพพลายเชน อาทิ เลขหมายบ่งชี้เลขประจำตัวสินค้าสากล เลขหมายบ่งชี้วันเดือนปีที่หมดอายุสินค้า Serial Number Batch/Lot Number และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย และรวมถึงบาร์โค้ดประเภท 2 มิติ GS1 Datamatrix สำหรับผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ (Health Product) นอกจากนี้ ยังเป็นระบบบาร์โค้ดที่ใช้สำหรับการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับภายในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตาม รวมถึงการเรียกคืนสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์

1. รู้จักระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)

2. รู้จักและเข้าใจโครงสร้างและลักษณะเฉพาะของบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1-128 รวมถึง Application Identifiers (AI)   

3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการขนส่ง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพือการสืบย้อนกลับและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

เนื้อหาหลักสูตร

1. ระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)

2. Capture: GS1-128

3. Application Identifiers (AI)

4. GS1 Solutions

5. การประยุกต์ใช้ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

6. โครงการระบบฐานข้อมูลของสินค้า & แอพพลิเคชั่น SmartBar

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วันและเวลาที่จัดอบรม

26 ตุลาคม  เวลา 9.00 - 12.00 น.

28 ธันวาคม   เวลา 9.00 - 12.00 น.

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม (รวม VAT 7% แล้ว)

1. สมาชิกใหม่สถาบันรหัสสากล อบรมฟรี ไม่รับใบประกาศนียบัตร (สมาชิกที่สมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ โดยสามารถเข้าอบรมได้ 2 ท่าน/บริษัท) *ทั้งนี้หากผู้เข้าอบรมประสงค์จะรับใบประกาศนียบัตรจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 500 บาท

2. สมาชิกสถาบันรหัสสากล ที่ใช้สิทธิ์อบรมฟรีแล้วหรือมีอายุสมาชิกเกิน 1 ปี ท่านละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 

3. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่านละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

4. บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

สถานที่อบรม

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ปรับรูปแบบการอบรมแบบ CLASSROOM เป็น Online Training ผ่านโปรแกรม ZOOM

เกี่ยวกับวิทยากร

GS1Thailand​ สถาบันรหัสสากล​

1.  ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันรหัสสากล
2.  สมาชิกสถาบันฯ
3.  GS1 Thailand Partner Alliance
4.  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้