คำอธิบาย

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรอบรมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 อย่างถูกต้อง โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการกำหนดเลขหมายประจำตัวสินค้าสากล และการเลือกใช้สัญลักษณ์บาร์โค้ดให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การใช้งานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน รวมถึงรู้จักมาตรฐานสากลอื่น ๆ ด้วย โดยหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกท่านที่เริ่มต้นใช้งานบาร์โค้ดและผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อปูพื้นฐานสำหรับการใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับและมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ช่วยให้สามารถบริหารจัดการสินค้าและข้อมูลสินค้า ตั้งแต่การผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การนับสต็อกสินค้า และยังช่วยให้การสื่อสารกับคู่ค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด


วัตถุประสงค์

1. รู้จักองค์กร GS1 สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) และภาพรวมของระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)

2. สามารถตั้งเลขบาร์โค้ด สำหรับสินค้าค้าปลีก (GTIN-12, GTIN-13) และสินค้าค้าส่ง (GTIN-14) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถเลือกใช้สัญลักษณ์บาร์โค้ดให้เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งานได้อย่างถูกต้อง เช่น บาร์โค้ดค้าปลีก (UPC-A/EAN-13) บาร์โค้ดค้าส่ง (ITF-14)

4. รู้จักมาตรฐานสากลอื่น ๆ เช่น GS1-128 และเทคโนโลยี RFID เบื้องต้น

5. รับทราบสิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ ของสถาบันฯ ที่สมาชิกจะได้รับ

 

เนื้อหาหลักสูตร

1. องค์กร GS1 และสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)

2. ระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)

3. โครงสร้างและการกำหนดเลขหมายประจำตัวสินค้า

4. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดและ RFID

5. การใช้งานระบบฐานข้อมูลของสินค้า Member Portal & แอปพลิเคชัน SmartBar

6. สิทธิประโยชน์ของสมาชิก GS1 Thailand

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.gs1th.org/2020/01/07/more-than-a-barcode-is-the-better-product-data-management/

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วันและเวลาที่จัดอบรม (3 ชั่วโมง)

วันที่ 5, 12, 19 ตุลาคม. เวลา 9.00-12.00 น.

วันที่ 2, 9, 16 พฤศจิกายน. เวลา 9.00-12.00 น.

วันที่ 7, 14, 21 ธันวาคม. เวลา 9.00-12.00 น.

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม (รวม VAT 7% แล้ว)

1. สมาชิกใหม่สถาบันรหัสสากล อบรมฟรี ไม่รับใบประกาศนียบัตร (สมาชิกที่สมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ โดยสามารถเข้าอบรมได้ 2 ท่าน/บริษัท) *ทั้งนี้หากผู้เข้าอบรมประสงค์จะรับใบประกาศนียบัตรจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 500 บาท

2. สมาชิกสถาบันรหัสสากล ที่ใช้สิทธิ์อบรมฟรีแล้วหรือมีอายุสมาชิกเกิน 1 ปี ท่านละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 

3. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่านละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

4. บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

สถานที่อบรม

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ปรับรูปแบบการอบรมแบบ CLASSROOM เป็น Online Training ผ่านโปรแกรม ZOOM

เกี่ยวกับวิทยากร

GS1Thailand​ สถาบันรหัสสากล​

1.  ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันรหัสสากล
2.  สมาชิกสถาบันฯ
3.  GS1 Thailand Partner Alliance
4.  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้