คำอธิบาย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต้องการขอฉลาก Eco Plus เข้าใจเกณฑ์และข้อกำหนดการฉลาก Eco Plus 

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำเอกสารและรายงานการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดได้

3. เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับใช้เป็นแนวทางในพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสามารถต่อยอดไปขอฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่น ๆ ต่อไปได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการที่ต้องการขอฉลาก Eco Plus

โครงสร้างหลักสูตร

 • หลักการและพื้นฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment)

 • ความรู้เบื้องต้นของฉลากสิ่งแวดล้อม

 • เกณฑ์ข้อกำหนดฉลาก Eco Plus ตามแนวทาง ISO14021 รวมทั้งตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

เกณฑ์การประเมินผลและการรับรอง

 • ผู้อบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านอบรมหลักสูตร

 • หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองและออกวุฒิบัตร โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 • วุฒิบัตร มีอายุรับรอง 3 ปี

  สามารถติดต่อรับวุฒิบัตรรับรองการอบรมหลักสูตรออนไลน์การขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลาก Eco Plus  (E-Learning)
  ได้ที่ นางสาวณิชากร ขระณีย์ (ผู้ประสานงาน) โทรศัพท์ 02 345 1155 Email : Nichakornk@fti.or.th

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 02:22:00 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

รศ. ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และผู้บริหาร V Green

หน่วยงาน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้