คำอธิบาย

เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์หลักการและเทคนิคการผลิตแบบญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(Kaizen) มาผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและระบบอัตโนมัติ มาพัฒนาสายการผลิตแบบ Small Start โดยเริ่มจากการวินิจฉัยกระบวนการผลิต ณ ปัจจุบัน สรุปประเด็นปัญหา จัดการเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ของปัญหาในแต่ละส่วนในสายการผลิตเป็นแผนผัง (AS-IS) จากนั้นทำการวางแผนการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลหรือเทคโนโลยีอัตโนมัติที่คาดหวังมาเป็นการแผนผังการปรับปรุงโดยทำการคาดการณ์ประโยชน์ที่ได้รับ (To-Be) แล้วเลือกส่วนที่ปฏิบัติได้จริงจากเทคโนโลยีในปัจุบันมาเริ่มปฏิบัติให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

วัตถุประสงค์

1 เข้าใจหลักการหรือวิธีการค้นหาปัญหาจากสายการผลิตและทำการเชื่อมโยงปัญหาได้

2 สามารถเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในสายการผลิตของตนเองได้

กลุ่มเป้าหมาย / หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1 ผู้ว่างงาน, นักศึกษาจบใหม่

2 จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป  และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการผลิต

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:00:00 ชม.

    เกี่ยวกับวิทยากร

    สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

    สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

    เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้