คำอธิบาย

1. คำอธิบาย: ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต  เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ทั้งยังช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายลงไปมาก เพื่อลดปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน จึงเกิดการพัฒนากลไกที่เรียกว่าการรับรองป่าไม้ (Forest Certification) โดยต้องมีการดำเนินการอย่างมีมาตรฐานในการนำสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ออกจากป่า พร้อมแนวความคิดเรื่องการติดเครื่องหมายหรือฉลากการรับรองสินค้าไม้ (Labeling)  จากการรับรองทั้ง 2 มาตรฐานนี้ จะช่วยยืนยันได้ว่าไม้ต้นทางมาจากแหล่งใด เป็นไม้ที่ถูกต้อง 

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นพื้นฐานในการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับที่มา หลักการและวิธีการการรับรองป่าไม้ และระบบการรับรองของไทย

2.2 เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมิน และหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ต่อไป

 

3. สถานที่จัดอบรม ส.อ.ท. online (Zoom Application)

 

4. จำนวนวันในการจัดอบรม:   สำหรับ Auditor อย่างน้อย 12 ชม.

      สำหรับ Consultant อย่างน้อย 4 ชม.

 

5. กลุ่มเป้าหมาย / หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ: Auditor และ Consultant 

 

6. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา หลักการและวิธีการการรับรองป่าไม้ และระบบการรับรองของไทย

6.2 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางปฏิบัติ สำหรับการเป็นที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมิน และหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:00:00 ชม.

    เกี่ยวกับวิทยากร

    ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย

    หลักสูตร : การเตรียมการ และการตรวจรับรองระบบตามมาตรฐานชาติเทียบเท่าสากล
    TFCC FM Auditor

    เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้