คำอธิบาย

เป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้สมาชิก ส.อ.ท. ได้รับทราบและเข้าใจการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบ BCG 

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบนโลก

2 เพื่อให้ทราบยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อไทย

3 เพื่อให้ทราบนโยบาย European Green Deal

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิก ส.อ.ท. และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการที่มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

 

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิก ส.อ.ท. และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการที่มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

 

 

เกี่ยวกับวิทยากร

1. ประธานคณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคี (ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี)

2. นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองสหภาพยุโรป กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ (นายกิจวัตร ทาเจริญ)

3. นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป (นางสาวจินห์จุฑา มโนธรรม)

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้