คำอธิบาย

คำอธิบายเนื้อหา
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากต่างประเทศ เพื่อให้สมาชิก ส.อ.ท. ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป 

วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงแนวทางการใช้มาตรการทางการค้าจากต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่มาตรการของสหภาพยุโรป
2 เพื่อเสนอแนวทางปรับตัวเพื่อรับมือต่อมาตรการการค้าต่างๆ ให้สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้

กลุ่มเป้าหมาย

1 สมาชิก ส.อ.ท. จาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม / 11 คลัสเตอร์ / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 74 จังหวัด
2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับวิทยากร

1 นางสาวจิตธนา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ 

2 นายกิจวัตร ทาเจริญ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองสหภาพยุโรป กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ 

3 นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์  ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้