คำอธิบาย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากและต่อเนื่อง ดังนั้น การเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองในอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโรงงาน จึงมีความสำคัญในการควบคุมเชื้อหรือการระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้อย่างทันท่วงที 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อในโรงงาน

2.     เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อภายในโรงงานในอนาคต

3.     เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่นำมาใช้ตรวจได้อย่างถูกวิธี

คอร์สนี้ มี แบบทดสอบ หลังเรียน 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 02:47:12 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

ชื่อวิทยากร

1. พญ. วรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาระบาดวิทยา) กรมควบคุมโรค

2  นพ. ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวงรักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3 ดร.นพ. อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4 ทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้