คำอธิบาย

การเข้าถึงเงินทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม 
-ทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม 
-ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย 
-การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และช่วยแก้ปัญหา ให้ SMEs
-สินเชื่อเพื่อนวัตกรรม
-โครงการสนับสนุนเงินทุ

 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:23:07 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณธีรวัฒน์ บุญสม 

ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้