คำอธิบาย

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้รู้จักความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต พร้อมรับฟังกรณีศึกษาจริง เพื่อหาแนวทางป้องกัน

และกำจัด นำไปสู่การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจความสูญเปล่าทั้ง 7 (7 Wastes)

2. รู้และเข้าใจผลกระทบของความสูญเปล่าทั้ง 7 (7 Wastes)

3. รู้แนวทางการป้องกันและกำจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 (7 Wastes)

4. ประเมินได้ว่ากระบวนการผลิตของตนมีความสูญเปล่าประเภทใดบ้าง

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 10 บทเรียน เวลาเรียน: 01:35:34 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้