คำอธิบาย

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจการใช้ 5 Whys Analysis ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
2. รู้และเข้าใจขั้นตอนการใช้ 5 Why Analysis
3. รู้และเข้าใจวิธีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมทำมาตรฐานเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
4. นำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาหน้างานจริงได้

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 5 บทเรียน เวลาเรียน: 01:36:11 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์

กรรมการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้