คำอธิบาย

ศึกษาบทบาท ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่มีความรู้รอบด้าน เกี่ยวกับธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กร การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
    ผู้เรียนนำทักษะความรู้ที่ได้จากรายวิชา ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นในยุคสังคมดิจิทัล และจำเป็นต่อผู้เรียนหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมการออกแบบตามสุขลักษณะ
     หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลและความคิด

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในโลกสมัยใหม่
     ความรู้ความเข้าใจ

- ส่งเสริมการมีความรู้ความเข้าใจต่อบริบทสังคมดิจิทัล ดิสรับชั่น การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การผลิตสื่อยุคดิจิทัล การคิดเชิงออกแบบทักษะชีวิตในสังคมดิจิทัล

สมรรถนะและทักษะ
- สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ดิสรับชั่น การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การผลิตสื่อยุคดิจิทัล การพัฒนาบุคลิภาพตนเอง ทักษะชีวิตในสังคมดิจิทัล
-สามารถออกแบบโครงการ โครงงาน ต้นแบบ หรือต่อยอดจากสิ่งที่สนใจ และผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อนำเสนอโครงการได้

Innovative Skills
- การสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สร้างสรรค์เป็นแนวคิดใหม่ ๆ  ที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์
- สามารถจัดทำเอกสาร รายงาน ออนไลน์ ด้านเทคโนโลยีดิสรัปชั่น การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ และการผลิตสื่อดิจิทัล การนำเสนอได้ดี

Soft Skills
- การสื่อสารระหว่างบุคคลและการนำเสนอผลงาน
-การทำงานเป็นทีม
-การรู้จักตัวเองและสามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ได้


กลุ่มเป้าหมาย / หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
- ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ และองค์ประกอบแผนการธุรกิจ
- ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
- ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กร

อัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
1,000 บาท ต่อ ท่าน (ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว)

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:00:00 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

Modern Entrepreneur : ผู้ประกอบการสมัยใหม่

คุณสุธี ตาณวาณิชกุล กรรมการผู้จัดการ IA-signature
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบงานภายในบริษัท การบริหารความเสี่ยงอย่างง่ายพร้อมด้วยจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ท่านก้าวสู่ความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น

คุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้ง BUILK ONE GROUP เป็นบริษัท Tech Startup สายก่อสร้าง
และผู้สนใจการพัฒนาตัวเองเสมอผ่านการอ่านหนังสือ และการฟัง Podcastและคุณพ่อสุดน่ารักที่มีเป้าหมายที่อยากให้ลูกสาวสนุกในโลกที่ตัวเองได้เลือกเอง

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์  CEO, iTAX   อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม แนะนำความรู้กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น ตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงปัญหาธุรกิจที่พบบ่อย เพื่อให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นทำธุรกิจได้ด้วยความมั่นใจ

คุณสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท์ จำกัด (APM)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้