คำอธิบาย

เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต แนวคิดการใช้ชีวิต การจัดการกับปัญหา หรืออุปสรรคในชีวิต การให้กำลังใจ พลังใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น
การจัดการความเสี่ยง การบริหารงาน บริหารคน และการพัฒนาตนเอง การสื่อสารในโลกดิจิทัล จนประสบความสำเร็จในชีวิต

วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผู้เรียนนำทักษะความรู้ที่ได้จากรายวิชา ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นในยุคสังคมดิจิทัล และจำเป็นต่อ
    ผู้เรียนหลักสูตร วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมการออกแบบตามสุขลักษณะ หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลและความคิด
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในโลกสมัยใหม่

ความรู้ความเข้าใจ
- ส่งเสริมการมีความรู้ความเข้าใจต่อบริบทสังคมดิจิทัล ดิสรับชั่น การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การผลิตสื่อยุคดิจิทัล การคิดเชิงออกแบบทักษะชีวิตในสังคมดิจิทัล

สมรรถนะและทักษะ
- สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ดิสรับชั่น การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การผลิตสื่อยุคดิจิทัล การพัฒนาบุคลิภาพตนเอง ทักษะชีวิตในสังคมดิจิทัล
- สามารถออกแบบโครงการ โครงงาน ต้นแบบ หรือต่อยอดจากสิ่งที่สนใจ และผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อนำเสนอโครงการได้

Innovative Skills
- การสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สร้างสรรค์เป็นแนวคิดใหม่ ๆ  ที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์
- สามารถจัดทำเอกสาร รายงาน ออนไลน์ ด้านเทคโนโลยีดิสรัปชั่น การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ และการผลิตสื่อดิจิทัล การนำเสนอได้ดี

Soft Skills
- การสื่อสารระหว่างบุคคลและการนำเสนอผลงาน
- การทำงานเป็นทีม
- การรู้จักตัวเองและสามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ได้

กลุ่มเป้าหมาย / หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจแนวทางการใช้ชีวิตและการจัดการกับปัญหา

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้ชีวิต การจัดการกับปัญหา
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความเสี่ยง การบริหารงาน การบริหารบุคคล
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตนเอง

อัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
1,000 บาท ต่อ ท่าน (ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว)

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:00:00 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

The Disruptor (Full Course) : นักเปลี่ยนโลก

รศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัย ซีเอ็มเคแอล (CMKL)

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ Chief Everything Optimizer noBitter Co., Ltd.

คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท อุ๊คบี

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย นักสิทธิคนพิการ ผู้ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมของเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้