คำอธิบาย

การจัดการตลาด หรือ มาร์เก็ตติ้ง แมนเนจเม้นท์ (Marketing Management) คือ การทำกลยุทธ์ หรือกิจกรรม เช่นการทำโปรโมชั่นให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้หันมาสนใจสินค้า และนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการนั้นๆ ทุกวันนี้พัฒนาการของเทคโนโลยี ทำให้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม หรือยูทูบ ฯลฯ ถูกใช้เป็นเครื่องมือการตลาดที่ได้รับความนิยม และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โลกของการตลาดในปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เพราะพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคยุคใหม่ (Next  Normal) จากผลกระทบ ของ Covid- 19 เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของนักการตลาดยุคใหม่ ที่จะต้องแสวงหาไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์แคมเปญเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และสามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดหรือ โมเดล ต่างๆ วิเคราะห์ตลาด จัดทำแผนการตลาด แผนธุรกิจ การจัดการทรัพยากรและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงขององค์กร ได้ 

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้รู้จักและเข้าใจเครื่องมือทางการตลาด (Marketing Tools) ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงเข้าใจ Customer Journey ซึ่งมีผลต่อการทำการตลาดดิจิทัลในรูปแบบที่แตกต่างกัน
- เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความต้องการของผู้บริโภคและความจำเป็นของผู้บริโภค
- เพื่อให้รู้จัก Tools ในการทำการตลาดดิจิทัลผ่านช่องทาง ต่างๆ โดยเรียนรู้จาก Case Study ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดของธุรกิจได้
- เพื่อใช้เครื่องมือทางการตลาดหรือ โมเดล ต่างๆ วิเคราะห์ตลาด จัดทำแผนการตลาด แผนธุรกิจ การจัดการทรัพยากรและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงขององค์กร ได้ 


 กลุ่มเป้าหมาย / หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- เหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าใจกับความสำคัญของโลกาวิวัฒน์ในด้านการตลาด
- เหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าใจบทบาทของการวิเคราะห์ในด้านการตลาด
- เหมาะกับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์หน้าที่ของการตลาดนอกเหนือจากบริษัทที่แสวงหาผลกำไร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สำคัญทางการตลาด
- วิเคราะห์เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการขององค์กร
- สามารถใช้ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมด้วยโมเดล หรือเครื่องมือทางการตลาด
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดในภาพรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ของประเภทธุรกิจนั้น ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งในตลาด และตัวองค์กรเอง
- การวางแผนการตลาด การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด แผนธุรกิจ หรือคุณค่าใหม่ๆเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า ร่วมด้วยเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ 

อัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

 1,000 บาท ต่อ ท่าน (ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว)

เกี่ยวกับวิทยากร

Marketing Management

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร สาวม่วง
สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก (MPhil-PhD)
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ London South Bank University, UK และ
สาขาการตลาด จาก The International University, Missouri, USA และ
ระดับหลังปริญญาเอก Post -Doctoral Professional Development Program, University  of Cambridge, UK.
มีประสบการณ์บริหารงานภาครัฐและเอกชนมามากกว่า 30 ปี เป็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิปรึกษาบริษัทต่างๆในภาคเอกชน  ปัจจุบันเป็น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอาจารย์ผู้สอน นักวิชาการและ นักบริหาร
ที่ได้รับรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงการศึกษา ปี 2019 จาก World Federation Organizationและ ได้รับการคัดเลือก WHO IS WHO in Thailand ปี 2564 เป็น
นักวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสีข้าวเคลื่อนที่ในครัวเรือนสำหรับชาวนาเกษตรอินทรีย์ Innovative mobile rice mill products for organic farmers (product development 2018) ซึ่งเป็นThe base case study ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สามารถต่อยอดจำหน่ายสิทธิ์และผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ เป็นผู้เขียนหนังสือ วิชา Marketing Management โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเล่มแรกของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ วางจำหน่ายแบบออนไลน์ผ่านสำนักพิมพ์ซีเอ็ด
https://www.se-ed.com/product/MARKETING-MANAGEMENT-PDF.aspx?no=9786165774765

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้