คำอธิบาย

7QC Tools และ Quality Engineering มีความสำคัญกับระบบคุณภาพต่อภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 7QC Tools คือ เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ที่ใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพในการดำเนินงานด้วยการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินงาน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำไปสู่การหาทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และ Quality Engineering คือ เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ โดยประยุกต์ใช้พื้นฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การลดของเสียในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของผู้ผลิต  เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร คือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ทราบถึงหลักการและสามารถใช้งานเครื่องมือ 7QC Tools ได้
2.  เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางสถิติไปใช้กับงานควบคุมคุณภาพได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
2.  วิศวกร หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบเครื่องมือวัด
3.  พนักงานโรงงาน และผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น
2.  เครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 ชนิด
2.1 ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
2.2 กราฟ (Graph)
2.3 แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
2.4 แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
2.5 ฮีสโตแกรม (Histogram)
2.6 แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
2.7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
3.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
4.  กระบวนการควบคุมทางสถิติ  (Statistical Process Control)
5.  แผนภาพควบคุมลักษณะการผลิตของกระบวนการ (Control Charts)
6.  แผนการซุ่มตรวจเพื่อการยอมรับ (Sampling Plan)
7.  การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ และการคำนวณหาค่า  Cp และ Cpk

สถานที่อบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนวันในการจัดอบรม:   1   วัน

5 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.
อัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
3,000 บาท ต่อ ท่าน (ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว)

เกี่ยวกับวิทยากร

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด และวิศวกรรมคุณภาพ

อ.วิศรุต คงสกุล / วิศวกรชำนาญการ 
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้