คำอธิบาย

ในการบริหารธุรกิจที่มีการแข่งขันในระดับสูงนั้น มีความจำเป็นต้องอาศัยคุณภาพเป็นกลยุทธ์สำคัญในการบริหาร กล่าวคือ ความพยายามในการสร้างผลกำไรอย่างเป็นธรรมผ่านการผูกใจลูกค้า โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องดำเนินการด้วยการสร้างความพึงพอใจแบบเบ็ดเสร็จแก่ลูกค้าโดยรวม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ ดังนั้น MSA จะกล่าวถึงความสำคัญของระบบการวัดที่มีต่อการตัดสินใจในการประกันคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ โดยจะกล่าวถึงแนวความคิดของความผันแปร แนวความคิดของการวิเคราะห์ระบบการวัด และการวิเคราะห์ระบบการวัดของข้อมูลเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ทราบถึงหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการวัด
2.  เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางสถิติไปใช้ในงานวิเคราะห์ระบบการวัดได้
3.  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความผันแปรของระบบการวัดได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
2.  วิศวกร หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบเครื่องมือวัด
3.  พนักงานโรงงาน และผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1.  สถิติเบื้องต้น และการสร้างแผนภูมิควบคุม
2.  การวิเคราะห์ระบบการวัดและการประกันคุณภาพ
3.  ความเข้าใจเกี่ยวกับความผันแปร
4.  ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบการวัด
5.  แนวคิดทั่วไปสำหรับการประเมิณระบบการวัด
6.  การวิเคราะห์ระบบการวัดของข้อมูลเชิงผันแปร
6.1 แนวความคิดในการวิเคราะห์ระบบการวัด
6.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านไบอัสของระบบการวัด %Bias
6.3 การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเสถียรภาพของระบบการวัด %Stability
6.4 การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงเส้นตรงของระบบการวัด %Linearity
6.5 การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความแม่นของระบบการวัด GR&R

สถานที่อบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนวันในการจัดอบรม:   1   วัน
26 เมษายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น.
อัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
3,000 บาท ต่อ ท่าน (ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว)

เกี่ยวกับวิทยากร

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)

อ.วิศรุต คงสกุล / วิศวกรชำนาญการ 
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้