คำอธิบาย

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน Weight Standard เป็นน้ำหนักมาตรฐานสำหรับใช้สอบเทียบเครื่องชั่ง หรือเครื่องมือวัดด้านมวล เพื่อให้ความถูกต้องของตุ้มน้ำหนักมีค่าความถูกต้องตามที่ SI unit กำหนดไว้จึงจำเป็นที่จะต้องสอบเทียบตุ้มน้ำหนักตามวิธีการมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คือ OIML R 111-1

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้สามารถสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน class F1 หรือ ต่ำกว่าได้
2.  เพื่อให้สามารถเข้าใจข้อกำหนดด้านเทคนิคของตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 ได้)
3.  เพื่อให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก
4.  เพื่อให้สามารถคำนวนค่า Conventional mass และประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดได้
5.  เพื่อให้สามารถออกใบรายงานผลการสอบเทียบและนำใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้งานได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
2.  วิศวกร หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบเครื่องมือวัด
3.  พนักงานโรงงาน และผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1.  หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตามข้อกำหนด OIML R 111-1
2.  ข้อกำหนดด้านมาตรวิทยา และด้านเทคนิคของตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1
3.  ระบบการสอบกลับได้ของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
4.  วิธีการเลือกใช้ การใช้งานและการบำรุงรักษาตุ้มน้ำหนักมาตรฐานและเครื่องชั่ง
5.  วิธีการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน Class F1 หรือต่ำกว่า
6.  การหาค่า Sp ของเครื่อง Mass Comparator
7.  การคำนวนค่า Conventional Mass
8.  การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน 
9.  การออกใบรายงานผลการสอบเทียบและการตีความใบรายงานการสอบเทียบ

สถานที่อบรม

ถานที่จัดอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนวันในการจัดอบรม:   2   วัน

7-8 เมษายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น.
อัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
4,000 บาท ต่อ ท่าน (ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว)

เกี่ยวกับวิทยากร

การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1

อ.วิศรุต คงสกุล / วิศวกรชำนาญการ 
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้