คำอธิบาย

การตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นข้อกำหนดที่ 8.8 ของข้อกำหนดหลัก ในการจัดทำมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 โดยบุคลากรภายในห้องปฏิบัติการทดสอบ / สอบเทียบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการมีความจำเป็นต้องทราบถึงความสำคัญของการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อให้เกิดประโยชน์กับห้องปฏิบัติการที่สนใจจะขอรับการรับรองมาตรฐานได้เตรียมความพร้อมเพื่อนำระบบไปปฏิบัติใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจถึงกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

2.  เพื่อให้มีความสามารถและทักษะในการวางแผน การเตรียมเอกสาร การเตรียมความพร้อมและการทำการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)

3.  เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 ไปปฏิบัติใช้งานได้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
2.  วิศวกร หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบเครื่องมือวัด
3.  พนักงานโรงงาน และผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1.  องค์ประกอบโดยรวมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017
2.  ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 3 คำศัพย์และคำจำกัดความ
3.  ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 4 ข้อกำหนดทั่วไป
4.  ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 5 ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง (ข้อ 5.1-ข้อ 5.7)
5.  ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 6 ข้อกำหนดด้านทรัพยากร (ข้อ 6.1-ข้อ 6.6)
6.  ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 7 ข้อกำหนดด้านกระบวนการ (ข้อ 7.1-ข้อ 7.11)

  1. 7.  ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 8 ข้อกำหนดระบบการบริหาร (ข้อ 8.1-ข้อ 8.9)

สถานที่อบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนวันในการจัดอบรม:   1  วัน
27 กันยายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น.
อัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
3,000 บาท ต่อ ท่าน (ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว)

เกี่ยวกับวิทยากร

การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

อ.วิศรุต คงสกุล / วิศวกรชำนาญการ 
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้