คำอธิบาย

ข้อกำหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 เป็นข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบ / สอบเทียบ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนดด้านโครงสร้าง ด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการ และระบบการบริการ ถ้าห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามที่ข้อกำหนดระบุจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ และมีความสามารถทางวิชาการ ผลการทดสอบหรือสอบเทียบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการจะเป็นที่น่าเชื่อถือได้ตามหลักมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายและข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017

2.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 ไปปฏิบัติใช้งานจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
2.  วิศวกร หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบเครื่องมือวัด
3.  พนักงานโรงงาน และผู้ที่สนใจ

 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1.  องค์ประกอบโดยรวมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017
2.  ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 3 คำศัพย์และคำจำกัดความ
3.  ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 4 ข้อกำหนดทั่วไป
4.  ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 5 ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง (ข้อ 5.1-ข้อ 5.7)
5.  ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 6 ข้อกำหนดด้านทรัพยากร (ข้อ 6.1-ข้อ 6.6)
6.  ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 7 ข้อกำหนดด้านกระบวนการ (ข้อ 7.1-ข้อ 7.11)
7.  ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 8 ข้อกำหนดระบบการบริหาร (ข้อ 8.1-ข้อ 8.9) 

สถานที่อบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนวันในการจัดอบรม:   1   วัน
23 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.
อัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
3,000 บาท ต่อ ท่าน (ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว)

เกี่ยวกับวิทยากร

ข้อกำหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

อ.วิศรุต คงสกุล / วิศวกรชำนาญการ 
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้