คำอธิบาย

ข้อกำหนด ข้อ 7.1.5 ของ ISO 9001 : 2015 กำหนดให้เครื่องมือวัดที่จำเป็นของหน่วยงานต้องได้รับการสอบเทียบมาตรฐานหรือทวนสอบ เป็นระยะ ๆ กำรทวนสอบเครื่องมือวัดหลังการสอบเทียบเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องจัดทำเป็นหลักฐาน แต่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติในวงกว้าง เนื่องจากการทวนสอบเครื่องมือวัดผู้ทวนสอบจำเป็นต้องเข้าใจข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดอย่ำงถูกต้อง แล้วนำข้อมูลในใบรายงานผล การสอบเทียบมาตีความรวมถึงนำผลการสอบเทียบไปใช้ประกอบการวัด

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบสำคัญของใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง

2.  เพื่อให้สามารถนำข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบไปทวนสอบเครื่องมือวัดที่ควบคุมตามข้อกำหนด 

ISO 9001 ได้อย่างถูกต้อง

3.  เพื่อให้สามารถบอกหลักเกณฑ์ในการตีความผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดเมื่อเทียบกับเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

4.  เพื่อให้สามารถบอกผลกระทบของผลการสอบเทียบต่อผลกระทบของการวัดได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- วิศวกร หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบเครื่องมือวัด
- พนักงานโรงงาน และผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบโดยรวมของใบรายงานผลการสอบเทียบ
2.  การทำความเข้าใจนิยามที่ปรากฎในใบรายงานผลการสอบเทียบ
3.  สิ่งที่กระทบต่อความแม่นของการวัด ความผิดพลาด ค่าแก้และค่าความไม่แน่นอนของการวัดผลการสอบเทียบต่อการควบคุมเครื่องมือวัด
4.  แนวทางในการตีความผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
5.  กรณีศึกษาการใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบประกอบการวัดของภาคอุตสาหกรรม
6.  การใช้ข้อมูลใบรายงานผลการสอบเทียบและการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดขั้นพื้นฐาน 

สถานที่อบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนวันในการจัดอบรม:   1   วัน

6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.
อัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
3,000 บาท ต่อ ท่าน (ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว)

เกี่ยวกับวิทยากร

การตีความใบรายงานผลการสอบเทียบ

 อ.วิศรุต คงสกุล / วิศวกรชำนาญการ 
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้