คำอธิบาย

Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T) คือ มาตรฐานสากลที่ใช้ในการบอกขนาด และความเที่ยงตรงของชิ้นงานซึ่งจะต้องระบุลงในแบบของชิ้นงาน Drawing โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย สัญลักษณ์ รูปแบบที่ต้องการกำหนด คำอธิบาย และข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ใช้งานและผู้ผลิต การวัดขนาดให้ได้ถูกต้องตามแบบ GD&T เพราะถ้าสามารถวัดได้อย่างถูกต้องตามแบบ Drawing ที่ระบุไว้ก็จะสามารถยอมรับชิ้นงานนั้นได้ เพราะว่า GD&T จะกำหนดความแม่นยำของส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงาน เช่น ขนาด ตำแหน่ง รูปแบบของชิ้นส่วน และรวมไปถึงทิศทาง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านแบบตาม GD&T และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานต่อไปได้
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงวิธีการวัดค่าต่าง ๆ ตามแบบ GD&T ได้
2. เพื่อให้สามารถเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับการวัดค่าแต่ละแบบได้
3. เพื่อให้สามารถตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธชิ้นงานตามแบบ GD&T ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- วิศวกร หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบเครื่องมือวัด
- พนักงานโรงงาน และผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

-1.  ทราบถึงหลักการและความเข้าใจเกี่ยวกับ GD&T
2.  ทราบถึงสัญลักษณ์และการเขียนแบบตามหลัก GD&T
3.  ทราบถึงการกำหนดขอบเขตความเผื่อของชิ้นงาน
4.  การเลือกเครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับการวัดแต่ละแบบ
5.  วิธีการวัดค่าตามแบบ GD&T ด้วยเครื่องมือวัดละเอียด และเครื่อง CMM ในลักษณะต่าง ๆ เช่น
    5.1 ความตรง, ความราบ, ความกลม, ความเป็นทรงกระบอก, ความโค้ง
    5.2 ความเอียงเป็นมุม, ความตั้งฉาก, ความขนาน, ความได้ตำแหน่ง
    5.3 ความร่วมศูนย์ร่วมแกน, ความสมมาตร, การหนีศูนย์เมื่อหมุน

สถานที่อบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนวันในการจัดอบรม:   2   วัน

17 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น.
อัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
3,000 บาท ต่อ ท่าน (ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว)

เกี่ยวกับวิทยากร

หลักการวัดขนาดชิ้นงานตามแบบ GD&T

อ.วิศรุต คงสกุล / วิศวกรชำนาญการ 
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้