คำอธิบาย

เครื่องวัด 3 แกน หรือ ที่รู้จักทั่วไป คือ เครื่อง CMM (Coordinate Measuring Machine) เป็นเครื่องมือวัดที่ละเอียด ที่สามารถวัดชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ด้วยเครื่องมือเพียงเครื่องเดียว เป็นเครื่องมือวัดที่ประกอบด้วยตัวเครื่องที่ได้ทั้ง 3 มิติ และยังประกอบด้วยโปรแกรมที่มีความสามารถขั้นสูง ผู้ใช้สามารถออกแบบวิธีการวัดได้เองตามแบบ GD&T และยังสามารถให้ค่าความละเอียดของผลการวัดระดับ 1 ไมครอน ดังนั้น ถ้าผู้ใช้งานเครื่อง CMM  มีความสามารถในการใช้ฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องได้อย่างถูกต้องก็จะส่งผลไปยังผลการวัดขนาดของชิ้นงานที่จะมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือตามไปด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง CMM
2. เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่อง CMM ได้
3. เพื่อให้สามารถวัดขนาดของชิ้นงานตามแบบ GD&T ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- วิศวกร หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบเครื่องมือวัด
- พนักงานโรงงาน และผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงหลักการใช้งานและส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง CMM

2. ทราบถึงการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ของเครื่อง CMM

3. วิธีการวัดค่าตามแบบ GD&T ด้วยเครื่องมือวัดละเอียด และเครื่อง CMM ในลักษณะต่าง ๆ เช่น

3.1 ความตรง, ความราบ, ความกลม, ความเป็นทรงกระบอก, ความโค้ง

3.2 ความเอียงเป็นมุม, ความตั้งฉาก, ความขนาน, ความได้ตำแหน่ง

3.3 ความร่วมศูนย์ร่วมแกน, ความสมมาตร, การหนีศูนย์เมื่อหมุน

สถานที่อบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนวันในการจัดอบรม:   2   วัน
10-11 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.
อัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
4,000 บาท ต่อ ท่าน (ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว)

เกี่ยวกับวิทยากร

หลักการใช้งานเครื่องวัด 3 แกน (CMM)

อ.วิศรุต คงสกุล / วิศวกรชำนาญการ 
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้