คำอธิบาย

เครื่องชั่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบหรือทำการวัดน้ำหนักของชิ้นงาน เพื่อหาความถูกต้องและ ค่าความผิดพลาดของน้ำหนักชิ้นงานที่ทำการผลิตขึ้นถ้าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น ย่อมจะส่งผลเสียหายให้กับชิ้นงานที่ผลิตออกมา ในลักษณะของน้ำหนักของชิ้นงานที่ผิดไปจากค่าที่กำหนดไว้ การสอบเทียบเครื่องชั่ง จึงเป็นกระบวนการทางเทคนิค เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะต่าง ๆ ของเครื่องชั่งที่มีผลกระทบต่อความแม่นยำในการชั่ง โดยอาศัยการเปรียบเทียบทางเทคนิคระหว่างค่ามาตรฐานจากตุ้มน้ำหนักมาตรฐานกับค่าชี้บอกน้ำหนักของเครื่องชั่ง

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ทราบถึงหลักการมาตรวิทยาและวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล
-เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือวัด และออกใบรายงานผลการสอบเทียบได้
-เพื่อให้สามารถตีความ และนำข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- วิศวกร หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบเครื่องมือวัด
- พนักงานโรงงาน และผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

- ทราบถึงวิธีการสอบเทียบไม้บรรทัดและตลับเมตร ตามวิธีการสอบเทียบมาตรฐาน JIS
- ทราบถึงวิธีการใช้งานเครื่องมือวัดไม้บรรทัดและตลับเมตร และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด
- มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- สามารถออกใบรายงานผลการสอบเทียบ และนำผลการสอบเทียบไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO9001

สถานที่อบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนวันในการจัดอบรม:   2   วัน
29-30 มีนาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.

เกี่ยวกับวิทยากร

การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์

อ.วิศรุต คงสกุล / วิศวกรชำนาญการ 
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้