คำอธิบาย

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ และไฮเกจ เป็นเครื่องมือวัดละเอียดขนาดเล็กซึ่งได้มีการนำมาใช้ในการตรวจสอบขนาดความยาวของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภทเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ให้ผลของการวัดที่มีค่าความถูกต้องและอยู่ในเกณฑ์การใช้งานที่ยอมรับได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบหรือสอบเทียบตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง และสร้างความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัดตลอดระยะเวลาที่นำไปใช้งาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงหลักการมาตรวิทยาและวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือวัด และออกใบรายงานผลการสอบเทียบได้

เพื่อให้สามารถตีความ และนำข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- วิศวกร หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบเครื่องมือวัด
- พนักงานโรงงาน และผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
- ทราบถึงวิธีการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ และไฮเกจ ตามวิธีการสอบเทียบมาตรฐาน JIS
- ทราบถึงวิธีการใช้งานเครื่องมือวัดเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ และไฮเกจ และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด
- มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- สามารถออกใบรายงานผลการสอบเทียบ และนำผลการสอบเทียบไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO9001 

สถานที่อบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนวันในการจัดอบรม:   2   วัน

17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00-16:00 น.
อัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
4,000 บาท ต่อ ท่าน (ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว)

เกี่ยวกับวิทยากร

การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer and Height Gauge

อ.วิศรุต คงสกุล / วิศวกรชำนาญการ 
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้