การตลาดรูปแบบ Omni Channel

การตลาดรูปแบบ Omni Channel

3.5
รายวิชา การตลาด,
 • วิทยากร/ผู้สอน

  คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์
 • หมวดหมู่

  การตลาด
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

การตลาดรูปแบบ Omni Channel ตอบโจทย์การตลาด 360 องศา 

•หลักการตลาดแบบ OMNI Channel เป็นอย่างไร 

•หลักการปรับใช้ในแต่ละธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

•การตลาดในรูปแบบ OMNI Channel สามารถตอบโจทย์ Lifestyle ของผู้บริโภคได้อย่างไร จากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา 

เนื้อหา
1. การตลาดรูปแบบ Omni Channel
 • Lecture 1 : การตลาดรูปแบบ Omni Channel
  00:23:04
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

ผู้บริหารบริษัท พาลาดิน เวิร์คแวร์ จากัด 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
กรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 10 วัน
 • เรียนได้ : 10 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 10 ชั่วโมง