OEE (Introduction)

OEE (Introduction)

3.5
รายวิชา การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ,การบริหารจัดการ,
 • วิทยากร/ผู้สอน

  นายนพดล อิ่มเอม
 • หมวดหมู่

  การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้รู้จักที่มาและวิธีการคำนวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Efficiency Equipment: OEE)

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของกระบวนการผลิต เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

1. รู้จักที่มาและวิธีการคำนวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Efficiency Equipment: OEE)

2. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของค่า Availability, Performance และ Quality

3. รู้แนวทางการปรับปรุงเพิ่มค่า Availability, Performance และ Quality

4. รู้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Efficiency Equipment: OEE) ในกระบวนการผลิตของตน

เนื้อหา
1. EP. 1 – ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Efficiency Equipment: OEE) คืออะไร
 • Lecture 1 : EP. 1 – ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Efficiency Equipment: OEE) คืออะไร
  00:04:41
2. EP. 2 – ค่าความพร้อมใช้งาน (Availability)
 • Lecture 1 : EP. 2 – ค่าความพร้อมใช้งาน (Availability)
  00:06:50
3. EP. 3 – ค่าความเร็ว (Performance)
 • Lecture 1 : EP. 3 – ค่าความเร็ว (Performance)
  00:06:00
4. EP. 4 – ค่าคุณภาพ (Quality)
 • Lecture 1 : EP. 4 – ค่าคุณภาพ (Quality)
  00:03:33
5. EP.5 – กรณีศึกษา (Case Study)
 • Lecture 1 : EP.5 – กรณีศึกษา (Case Study)
  00:07:21
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 10 วัน
 • เรียนได้ : 10 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 10 ชั่วโมง