Logical 5 Gen

Logical 5 Gen

3.5
รายวิชา การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ,การบริหารจัดการ,
 • วิทยากร/ผู้สอน

  คุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์
 • หมวดหมู่

  การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วัตถุประสงค์
1. สามารถจัดการปัญหาตามหลัก PDCA ได้
2. เข้าใจประเภทของปัญหาและสรุปสาเหตุด้วยหลัก 5W 2H
3. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาด้วยหลัก 3G ได้
4. สามารถวางแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาได้

เนื้อหา
1. EP. 1 – การจัดการปัญหาด้วยหลัก Logical 5G
 • Lecture 1 : EP. 1 – การจัดการปัญหาด้วยหลัก Logical 5G
  00:18:29
2. EP. 2 – การใช้หลัก 3G เพื่อวิเคราะห์หา Root Cause
 • Lecture 1 : EP. 2 – การใช้หลัก 3G เพื่อวิเคราะห์หา Root Cause
  00:12:05
3. EP. 3 – แนวคิดการวิเคราะห์ปัญหา
 • Lecture 1 : EP. 3 – แนวคิดการวิเคราะห์ปัญหา
  00:12:36
4. EP. 4 – หลักการ PDCA
 • Lecture 1 : EP. 4 – หลักการ PDCA
  00:16:13
5. EP. 5 – Affinity Diagram
 • Lecture 1 : EP. 5 – Affinity Diagram
  00:07:18
6. EP. 6 – Cause and Effect Diagram
 • Lecture 1 : EP. 6 – Cause and Effect Diagram
  00:12:07
7. EP. 7 – ขั้นตอนการทำ 3G เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
 • Lecture 1 : EP. 7 – ขั้นตอนการทำ 3G เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
  00:11:22
8. EP. 8 – พื้นฐานการวิเคราะห์ปัญหา
 • Lecture 1 : EP. 8 – พื้นฐานการวิเคราะห์ปัญหา
  00:09:53
9. EP. 9 – Logical Thinking ด้วยหลัก 5G
 • Lecture 1 : EP. 9 – Logical Thinking ด้วยหลัก 5G
  00:22:40
10. EP. 10 – ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาและ Discussion
 • Lecture 1 : EP. 10 – ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาและ Discussion
  00:26:02
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
คุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์

กรรมการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 365 วัน
 • เรียนได้ : 20 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 20 ชั่วโมง