Leaders Skills for 21st Century

Leaders Skills for 21st Century

3.5
รายวิชา การบริหารจัดการ,
 • วิทยากร/ผู้สอน

  คุณก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์
 • หมวดหมู่

  การบริหารจัดการ
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจในทักษะที่สำคัญของผู้นำในศตวรรษที่ 21
2. สามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น
3. กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง นำไปสู่การพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหา
1. EP. 1 – VUCA และผู้นำในแต่ละช่วงอายุธุรกิจ
 • Lecture 1 : EP. 1 – VUCA และผู้นำในแต่ละช่วงอายุธุรกิจ
  00:11:58
2. EP. 2 – ความแตกต่างระหว่างหัวหน้ากับผู้นำ
 • Lecture 1 : EP. 2 – ความแตกต่างระหว่างหัวหน้ากับผู้นำ
  00:08:37
3. EP. 3 – ทักษะของผู้นำในศตวรรษที่ 21
 • Lecture 1 : EP. 3 – ทักษะของผู้นำในศตวรรษที่ 21
  00:21:58
4. EP. 4 – ทักษะของผู้นำในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
 • Lecture 1 : EP. 4 – ทักษะของผู้นำในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
  00:12:27
5. EP.5 – ทักษะของผู้นำในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
 • Lecture 1 : EP.5 – ทักษะของผู้นำในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
  00:26:11
6. EP. 6 – ทักษะของผู้นำในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
 • Lecture 1 : EP. 6 – ทักษะของผู้นำในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
  00:14:06
7. EP. 7 – ทักษะของผู้นำในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
 • Lecture 1 : EP. 7 – ทักษะของผู้นำในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
  00:23:59
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
คุณก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่น ไนน์ จำกัด

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 365 วัน
 • เรียนได้ : 20 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 20 ชั่วโมง